نفت ابزار

محصولات

دیسپنسر ورونا رنگ قرمز 4 نازل

دیسپنسر مدل ورونا 4 نازل

دیسپنسر مدل ورونا 4 نازل
شرکت نفت ابزار اولین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت
دارای خدمات پس از فروش سریع و به موقع و با کیفیت

دیسپنسر مدل ویتا 4 نازل

دیسپنسر مدل ویتا 4 نازل

دیسپنسر مدل ویتا 4 نازل
شرکت نفت ابزار اولین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت
دارای خدمات پس از فروش سریع و به موقع و با کیفیت

دیسپنسر مدل سوشیا 4 نازل

دیسپنسر مدل سوشیا 4 نازل

دیسپنسر مدل سوشیا 4 نازل
شرکت نفت ابزار اولین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت
دارای خدمات پس از فروش سریع و به موقع و با کیفیت

دیسپنسر مدل ورونا 2 نازل

دیسپنسر مدل ورونا 2 نازل

دیسپنسر مدل ورونا 2 نازل
شرکت نفت ابزار اولین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت
دارای خدمات پس از فروش سریع و به موقع و با کیفیت

دیسپنسر دو نازل ویتا

دیسپنسر مدل ویتا 2 نازل

دیسپنسر مدل ویتا 2 نازل
شرکت نفت ابزار اولین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت
دارای خدمات پس از فروش سریع و به موقع و با کیفیت

دیسپنسر دو نازل تانیا

دیسپنسر مدل تانیا 2 نازل

دیسپنسر مدل تانیا
شرکت نفت ابزار اولین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت
دارای خدمات پس از فروش سریع و به موقع و با کیفیت

دیسپنسر ویستا

دیسپنسر مدل ویستا 2 نازل

دیسپنسر مدل ویستا 2 نازل
شرکت نفت ابزار اولین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت
دارای خدمات پس از فروش سریع و به موقع و با کیفیت

دیسپنسر مدل وندا

دیسپنسر مدل وندا 2 نازل

دیسپنسر مدل وندا 2 نازل
شرکت نفت ابزار اولین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت
دارای خدمات پس از فروش سریع و به موقع و با کیفیت

دیسپنسر مدل رستاک

دیسپنسر مدل رستاک

دیسپنسر مدل رستاک
شرکت نفت ابزار اولین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت
دارای خدمات پس از فروش سریع و به موقع و با کیفیت

دیسپسنر مدل آروند

دیسپنسر مدل آروند
شرکت نفت ابزار اولین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت
دارای خدمات پس از فروش سریع و به موقع و با کیفیت

دیسپنسر مدل سانا

دیسپنسر مدل سانا

دیسپنسر مدل سانا
شرکت نفت ابزار اولین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت
دارای خدمات پس از فروش سریع و به موقع و با کیفیت

submersible-pump

پمپ شناور

پمپ شناور
شرکت نفت ابزار اولین تولید کننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت
دارای خدمات پس از فروش سریع و به موقع و با کیفیت