نفت ابزار

الزامات ایمنی در احداث جایگاه سوخت

الزامات ایمنی در احداث جایگاه سوخت

ایمنی در جایگاه سوخت مهمترین موضوع است. بنابراین تجهیزات و استاندارد­های گوناگونی در این رابطه به کار گرفته می شود. این استاندارد­ها و تجهیزات از حفاظت در برابر خوردگی تا تابلو­های حفاظتی، استاندارد محیط زیست، الزامات واکنش در شرایط خطر، توصیه­‌های سازمان آتش نشانی و سیستم اعلان و اطفای حریق را شامل می­‌شود.